Tilsynet ble gjennomført mellom 27. september og 6. oktober 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Vår Energi sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkesrisiko og barrierer i forbindelse med ombyggingen av Jotun FPSO - med formål å oppnå sikker oppstart og drift.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi ett avvik knyttet til overtrykksbeskyttelse av lagertanker.

Videre observerte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt barrierestyring.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 16. januar 2023 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.