Tilsynet ble gjennomført den 25. november 2021.

Mål

Målet med tilsynet er å innhente informasjon om hvordan Neptune styrer prosjektet for å redusere HMS-risiko i oppstarts- og driftsfasen ved å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse til å verifisere etterlevelse av krav og forutsetninger i prosedyrer, utsjekk av systemer, samt selve uttestingen på Njord A og B (vertsinnretning).

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • Bedre fastsettelse av strategier for barrierene
  • Bedre krav til bemanning for gjennomføring av systemutprøving på vertsinnretning

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 7. februar 2022.