Tilsynet ble gjennomført i april 2022.

Bakgrunn

Lovreguleringen av tilsyn med innleie i arbeidsmiljøloven ble endret med virkning fra 1. juli 2020. Ptil fikk dermed myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Seadrill ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til rutiner for å sikre lovlig innleie.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Seadrill innen 29. april 2022 om å gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.