Tilsynet ble gjennomført 11. november 2021.

Mål

Målet med markedstilsyn er å føre tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk for å påse at det er bare produkter som oppfyller gjeldende regelverk som omsettes i det indre EU/EØS markedet.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til samsvarserklæringer og merkeskilt.

Hva skjer nå?


Vi har bedt Schlumberger gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 28. januar 2022.

Markedstilsyn

Markedstilsyn er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene til å følge opp produkter som gjøres tilgjengelig i Norge. Markedstilsyn gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. 

Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.