Tilsynet ble gjennomført i perioden 31. mai til 7. juni 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Repsol, med sine leverandører, etterlever regelverkskrav til styring av planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Yme. Vi ønsket å se til at brønndesign og rekomplettering sikrer at brønnintegritet er ivaretatt for brønnenes livsløp. Videre ville vi se til at det var robuste og systematiske planleggingsprosesser, der tilstrekkelig og relevant kompetanse og relevante aktører er inkludert når risikoforhold knyttet til brønndesign og bore- og brønnoperasjoner blir identifisert og håndtert. I tillegg ble tiltak relatert til oppfølging av brønnhodeutmatting for Yme Gammabrønnene fra samtykkeprosessen fulgt opp.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Styring av ansvar og myndighet i avdelingen D&C (Drilling & Completion) Norge
  • Analyse av endringer før implementering av en global organisasjonsmodell i bore- og kompletteringsavdelingen

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • Oppfølging av krav til brønnkontrollkompetanse hos bore- og brønnservicepersonell offshore
  • Styringssystemet offshore
  • Styrende dokumenter
  • Operasjonelle endringer
  • Rapportering av hendelser

Hva skjer nå?

Vi har bedt Repsol innen 1. september 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.