Tilsynet ble gjennomført fra 30. november til 3. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Okea klargjør konsistens mellom styringspraksis og intensjonen om å forebygge storulykke, og om det foreligger felles utfordringer på tvers av innretninger, operasjoner, prosjekter og organisasjonsnivåer.

Vi rettet særlig oppmerksomhet mot:

  • Hvilken informasjon selskapet legger vekt på for å få en realistisk forståelse av egen styringspraksis
  • Hvilken informasjon selskapet mener kan fange opp eventuelle utfordringer knyttet til rammebetingelser på tvers av innretninger, operasjoner, prosjekter og organisasjonsnivåer.
  • Hvordan selskapet bruker tilgjengelig informasjon for å få en realistisk forståelse av kritiske sikkerhetsutfordringer på riktig nivå, og tidlig nok, til å foreta relevante og effektive justeringer av praksis
  • Viktige hindringer for å oppnå en slik forståelse

Resultat

Tilsynet identifiserte ikke avvik fra krav i regelverket, men vi observerte to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Informasjon om behov for forbedring
  • Informasjon om hvem som trenger hvilken type informasjon

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Forbedringspunktene omhandler forhold som inngår i selskapets kontinuerlige forbedring. Vi har derfor bedt Okea om en generell tilbakemelding på rapportens vurderinger og konklusjoner, og deres vurdering av disse i lys av selskapets forbedringsprosesser tilknyttet forebygging av storulykker.

Frist for tilbakemelding er satt til 19. april 2022.