Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. til 16. juni 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å gjennomgå og vurdere Okea sin styring av beredskap på Draugen. Vi ville også verifisere hvordan regelverkskravene innen beredskap ble etterlevd.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket under tilsynet.

Det ble identifisert syv forbedringspunkter knyttet til:

  • System for å sikre kompetanse til nytt personell i enkelte innsatslag
  • Trening i håndtering av enkelte fare- og ulykkessituasjoner
  • System for oppfølging av interne krav
  • Plassering og utrustning av brannstasjoner
  • Plassering av brannskap ved helikopterdekket
  • Vedlikehold av beredskapsutstyr
  • Evne til redning og rask og effektiv evakuering

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea innen 7. oktober 2022  om å gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.