Tilsynet ble gjennomført i mars 2022.

Bakgrunn

Lovreguleringen av tilsyn med innleie i arbeidsmiljøloven ble endret med virkning fra 1. juli 2020. Ptil fikk dermed myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp om Moreld Apply ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Moreld Apply gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 13. mai 2022.