Tilsynet ble gjennomført 2. februar 2022.

Bakgrunn

EU-forordningen om markedstilsyn og produktsamsvar er innarbeidet i norsk rett gjennom EØS-vareloven.

Formålet med forordningen er å styrke tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk med sikte på at bare varer som oppfyller gjeldende regelverk omsettes i det indre marked.

Ptil er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som gjennomfører harmoniserte produktdirektiver, blant annet forskrift om maskiner, forskrift om trykkpåkjent utstyr og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Forskriftene gjelder også for produkter til bruk i petroleumsvirksomhet innenfor EØS-området, dvs. som utgangspunkt for virksomhet på landanlegg og på permanent plasserte innretninger til havs.

Mål

Formålet med markedstilsynet var å føre tilsyn med hvordan GMC etterlever regelverkskrav i forskrift om maskiner og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX) for omsatte ATEX-produkter.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik. Dette omfattet:

  • Leverandørens forpliktelser ved omsetting av maskiner
  • Distributørens forpliktelser ved omsetting av ATEX-produkter.

Hva skjer nå?

Vi har bedt GMC innen 7. april 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.

Markedsovervåking

Markedsovervåking er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene for sikre at kun trygge produkter gjøres tilgjengelig i Norge. Markedsovervåking gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.