Tilsynet ble gjennomført 17.-18. januar 2022.

Mål

Målet med markedstilsyn er å føre tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk for å påse at det er bare produkter som oppfyller gjeldende regelverk som omsettes i det indre EU/EØS markedet.

Målet med tilsynet mot Glamox var å undersøke hvordan selskapet etterlever regelverkskrav i forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX) for omsatte ATEX produkter.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik om produsentens forpliktelser. Vi observerte i tillegg ett forbedringspunkt. Dette gjaldt produsentens forpliktelser ved identifikasjon av produktfeil.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Glamox innen 24. februar 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.

Markedstilsyn

Markedstilsyn er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene til å følge opp produkter som gjøres tilgjengelig i Norge. Markedstilsyn gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Forordningene om markedstilsyn og produktsamsvar er innarbeidet i norsk rett gjennom EØS-vareloven.

Ptil er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som gjennomfører harmoniserte produktdirektiver, blant annet forskrift om maskiner, forskrift om trykkpåkjent utstyr og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Forskriftene gjelder også for produkter til bruk i petroleumsvirksomhet innenfor EØS-området, dvs. som utgangspunkt for virksomhet på landanlegg og på permanent plasserte innretninger til havs.

Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.