Mål

Målet med markedstilsynet var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav i forskrift om maskiner.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik. 

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til informasjon i bruksanvisningen.

Hva skjer videre?

Vi har bedt FMC Kongsberg Subsea AS gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 15. september 2022.

Markedstilsyn

Markedstilsyn er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene til å følge opp produkter som gjøres tilgjengelig i Norge. Markedstilsyn gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Forordningene om markedstilsyn og produktsamsvar er innarbeidet i norsk rett gjennom EØS-vareloven.

Ptil er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som gjennomfører harmoniserte produktdirektiver, blant annet forskrift om maskiner, forskrift om trykkpåkjent utstyr og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Forskriftene gjelder også for produkter til bruk i petroleumsvirksomhet innenfor EØS-området, dvs. som utgangspunkt for virksomhet på landanlegg og på permanent plasserte innretninger til havs.

Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.