I perioden 9. – 17. november 2021 førte vi tilsyn med hvordan Equinor har fulgt opp avvik og pålegg etter Ptils gransking av hendelsen med overtrykking av slamcelle 11 på Statfjord A.  

Bakgrunn 

I vår gransking av hendelsen identifiserte vi avvik knyttet til mangler ved prosessikringssystemet mot overtrykking av slamceller, mangelfull risiko- og systemforståelse i planlegging av vedlikehold av ballastvannventil, manglende sikring av sikkerhetskritiske ventiler og mangelfull systembeskrivelse og operasjonsdokumentasjon, samt ett forbedringspunkt knyttet til mangler ved egen oppfølging.  

Equinor ble gitt pålegg om å iverksette følgende tiltak: 

  1. Gjennomgå bruken av lagercellene på Statfjord innretningene for å sikre at dere har tilstrekkelige tekniske og operasjonelle barrierer, samt gjennomgå systembeskrivelser og prosedyrer for å ivareta sikker drift av cellene.
  2. Presentere en plan for å følge opp effekten av egne tiltak for å korrigere de identifiserte avvikene i vår granskingsrapport og tiltaksområdene i deres egen granskingsrapport. Tiltaksområdene i deres granskingsrapport dekker gjennomføring av risikovurderinger, dokumentasjon og prosedyrer, teknisk oppgradering av Statfjord A og anleggsspesifikk kompetanse og etterlevelse av krav. Planen skal også omfatte andre innretninger med tilsvarende utforming.

Se nederst på denne siden for granskingsrapporten.

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor har gjennomført tiltak etter pålegg fra vår gransking selskapets egen gransking, slik at de tekniske og operasjonelle tiltakene sikrer tilstrekkelige barrierer og at det bidrar til læring etter hendelsen. 

Resultat 

Det ble ikke identifisert noen avvik i tilsynet, men vi observerte tre forhold som er kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjaldt: 

  • oppdatering av tegningsunderlag
  • oppdatering av operasjonsprosedyren
  • systemdokumentasjon

Oppfølging av tidligere avvik 

I tråd med varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert tidligere påviste avvik og pålegg som en del av dette tilsynet.  

Følgende avvik og pålegg har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med selskapets tidsfrist gitt i møtet den 15. oktober 2020, og i oppdateringer den 29. mars og 1. juni 2021:  

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Equinor innen 1. februar 2022 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.