Tilsynet ble gjennomført 8. til 16. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet er å følge opp hvordan selskapet klargjør for egen del om gjeldende praksis for hendelsesoppfølging er effektiv nok i lys av selskapets intensjon om å unngå storulykker.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Informasjon fra undersøkelser og granskinger for å hindre gjentagelse av fare- og ulykkessituasjoner
  • Informasjon om behov for forbedring
  • Informasjon til og fra oppfølging om gjeldende styringssystem fungerer etter hensikten
  • Informasjon om hvem som trenger hvilken type informasjon

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.