Tilsynet ble gjennomført fra 24. til 28. januar 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp:

 • Hendelser fra de siste 24 måneder innen materialhåndtering, kran og løft, samt arbeid i høyden og arbeidsmiljø.
 • Arbeidsulykken med stillasvelt 27.8.2021.
 • Rapportering av fallende gjenstander og forebyggende tiltak.
 • Selskapenes styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og eventuelt observere løfteoperasjoner.
 • At Equinor sin styring av vedlikehold var i henhold til selskapets og myndighetenes krav innen tilsynsområdet.
 • Tilrettelegging for arbeid i høyden.
 • Styring av arbeidsmiljørisiko knyttet til materialhåndtering, kran og løft samt arbeid i høyden. Arbeidsmiljørisiko omfatter her organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, fysisk/kjemisk arbeidsmiljø og ergonomi
 • Rammebetingelser og reell arbeidstakermedvirkning.

Resultat

Vi identifiserte avvik innenfor følgende områder:

 • Førbrukskontroll av arbeidsutstyr
 • Oppfølging av sakkyndig kontroll
 • Tilrettelegging for vedlikehold og lagring av stillasmateriell
 • Planlegging og gjennomføring av stillasaktiviteter
 • Kriterier for helseovervåking og helseovervåkningsprogram
 • Avviksbehandling

Vi observerte i tillegg ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • Oppfølging av entreprenører og leverandører

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 7. april 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.