Tilsynet ble gjennomført 27. april 2022. 

Bakgrunn

Veslefrikkfeltet disponeres med fjerning av Veslefrikk B i 2022 og Veslefrikk A (overbygning) i 2025 og stålunderstellet 2026. Deler av rørledningssystemene stenges ned og rengjøres for etterlatelse etter nødvendig nedgraving, grusdumping og tildekking av rørledningsender og pæleender i samme tidsrom. Opprydning av havbunnen skal etter planen være utført senest i 2027.

Disponeringen av Veslefrikkfeltet skal foregå over en lang periode og det var derfor ønskelig å få en oversikt over hvordan forberedelse og gjennomføring av disponeringen er planlagt utført. I tillegg er det nødvendig å få en oversikt over risikoreduserende tiltak for sikker gjennomføring inntil Veslefrikk A bli fjernet.

Veslefrikk

Veslefrikk ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Havdjupna er 185 meter. Veslefrikk blei påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1987. Feltet er bygt ut med to innretningar; Veslefrikk A, som er ei fast brønnhovudinnretning i stål, og Veslefrikk B, som er ei halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og bustadkvarter. Produksjonen starta i 1989 og vart avslutta i 2022.

Avslutningsplan for Veslefrikk blei levert i 2020. Ifølgje disponeringsvedtaket skal innretningane fjernast innan slutten av 2027.

Kjelde: norskpetroleum.no

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med Equinor sin styring av forberedelser og gjennomføring av disponeringen av Veslefrikkfeltet, samt informasjonsinnhenting for videre oppfølging av prosjektet frem til feltet er ferdig disponert.

Resultat

Tilsynet identifisert ingen avvik fra regelverket, men vi observerte tre forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Styring av kjemisk helsefare
  • Styring av psykososiale forhold

Hva skjer nå?

Vi har bedt om svar fra Equinor innen 7. juli 2022.