Tilsynet ble gjennomført fra 25. til 28. april 2022. Luftfartstilsynet (Ltil) deltok på tilsynet og bistod i revisjonen av helikopterdekket.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at ConocoPhillips etterlever regelverkskrav relatert til styring av planlegging, etablering, gjennomføring og oppfølging av beredskapen og helikopterdekket på Ekofisk 2/4 L.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik fra regelverket. Dette gjaldt:

  • System for registrering og oppfølging av frafall fra treningssesjoner.

I tillegg identifiserte vi fem forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Trening og øvelser relatert til MOB-beredskap
  • Manglende trening og øvelser på ulykkes-scenario «helikopterhavari innenfor sikkerhetssonen»
  • Mangler i oppfølging av vedlikehold av DIFFS anlegg
  • Manglende luftkapasitet på brannstasjon
  • Mangler i system for kontinuerlig forbedring

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 1. september 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.