Tilsynet ble gjennomført i perioden fra mai til oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Aker BPs styring av implementering av ny driftsmodell offshore er i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket, men vi observerte ett forhold vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt manglende tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 21. januar 2022 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.