Tilsynet ble gjennomført 12. – 15. september 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at integritet av bærende konstruksjoner blir ivaretatt i henhold til krav i HMS-regelverket. Vi ønsket også å revidere hvordan ABP Norway AS sikrer god styring av fare- og ulykkessituasjoner assosiert med konstruksjonshendelser.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til marin begroing utover designforutsetninger.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Manglende analyse av utmattingslevetid for conductorguides
  • Bedre vedlikeholdsprogram for bærende konstruksjoner

Hva skjer videre?

Vi har bedt ABP Norway AS innen 26. oktober 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.