Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. juni 2021.

Bakgrunn

Selskapenes arbeid i planlegging og gjennomføring av prosjekter har betydning for kvalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø i det ferdige produktet.

Mangler i prosjektstyring kan føre til utilsiktede negative HMS-effekter blant annet som følge av for optimistiske planer, underestimering og uoverensstemmelser mellom reell status og det som fremgår av dokumentasjon. Dette kan ha konsekvenser for etterlevelse av krav til sikkerhet og arbeidsmiljø fordi slike prosjektrelaterte risikoer kan ha en negativ påvirkning på blant annet:

  • vektlegging av kvalitetshensyn i prosjektet videre
  • kvaliteten av tekniske leveranser
  • tilrettelegging for sikker oppstart og drift

Tilsynet omfattet Vår Energis planlegging, oppfølging og styring av gjenstående arbeider frem til Jotun FPSO tas ut på ny lokasjon. Herunder blant annet:

  • Informasjonsinnhenting og -formidling for planlegging av aktivitetene, beslutningsgrunnlag og analyse
  • Plan for gjennomføring av gjenstående arbeider
  • Samordning på ulike nivå og områder; vurdering av grad av modenhet i prosjekteringsunderlag og arbeidsomfang, og samordning mellom prosjektering og produksjon
  • Vurdering av HMS-risikoer og tiltak for sikker oppstart og drift

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at prosjektet gjennomføres i tråd med selskapets krav og HMS-regelverket, og at Vår Energi i sin prosjektstyring ser til at de i prosjektgjennomføringsfasen reduserer risiko og forebygger ulykker under oppstart og i driftsfasen.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til planlegging og ett forbedringspunkt knyttet til oppfølging.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 1. september 2021 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.