Tilsynet ble gjennomført 19. – 26. august 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapet følger opp styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for de industrielle IKT-systemene. Videre å verifisere at OKEA har aktiviteter og prosesser som håndterer risiko  som følge av integrasjon mellom industrielle IKT-systemer og digitaliseringsløsninger, plattformer for kognitiv teknologi og beslutningstøtte.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket og forbedringspunkter. Beskrivelsen av disse forholdene er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 24, 3. ledd.  

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Fristen for dette er satt til 15. oktober 2021.