Tilsynet ble gjennomført 10. juni 2021 og inngikk som en del av vår behandling av Ineos' søknad om samtykke til leteboring i Norskehavet. Dette er selskapet første leteboring på norsk sokkel.

Vi la i tilsynet vekt på hvordan beslutningsunderlag, -kriterier og -prosesser, herunder risikovurderinger og analyser, ble etablert og gjennomført for å ivareta brønnintegritet i brønnplanleggingen og dermed sikre robuste operasjoner.

Tilsynsaktiviteten omfattet en gjennomgang av selskapets organisasjon og ledelse, struktur og systemer. Selskapet redegjorde for innholdet i søknaden om samtykke, kapasitet og kompetanse, internt styringssystem, risikostyring av boreoperasjonene og tekniske forhold i forbindelse med valget av og inntak av den flyttbare boreinnretningen Borgland Dolphin.

Mål

Formålet med tilsynsaktiviteten var å etterprøve selskapets robusthet når det gjelder styring av helse, miljø, sikkerhet og beredskap i planlegging og forberedelse til gjennomføring av leteboringen.

Resultat

Ineos fremstod som forberedt på gjennomføringen av sin første boreoperasjon på norsk sokkel. Selskapet har gjennomført aktiviteter som er påkrevd for å kunne få et vedtak om samtykke for en leteboringsoperasjon innenfor regelverkets rammer for styring av helse, miljø, sikkerhet og beredskap.

Det ble observert ett forbedringspunkt under tilsynet:

  • Mangelfulle interne krav til kompetanse innenfor brønnkontroll

Hva skjer nå?

Vi har bedt Ineos innen 1. september 2021 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.