Tilsynet ble gjennomført 29. og 30. november 2021. Både Gassco (operatør for Kollsnes) og Equinor (teknisk tjenesteyter for Gassco, står for driften av anlegget) deltok under tilsynet. 

Bakgrunn

Hovedtema for tilsynet var beredskap og føringer fra koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) for tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften.

For inneværende periode baseres disse tilsynene på blant annet følgende obligatoriske temaer:

  1. Styring og risikovurderinger av endringer – i dette tilsynet relatert til beredskap
  2. Oppfølging av tiltak etter forrige storulykketilsyn.

Mål

Målet med tilsynet var å få bekreftet at Gassco med teknisk tjenesteyter Equinor har etablert en beredskap mot storulykker som er i henhold til kravene i forskriftene, samt at våre funn fra forrige beredskapstilsyn i 2018 var fulgt opp.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik i tilsynet, men vi observerte fire forhold som er kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Beredskapssamarbeidet mellom Kollsnes og Sture
  • Organisasjonskart i beredskapsplanen
  • Skilting og merking i uteområdet
  • Mangelfull skilting av rømningsvei ut av fabrikkområdet til mønstringssted

Oppfølging av tidligere avvik

Det var ikke påvist avvik i forrige storulykketilsyn med beredskap i 2018, men av tre forbedringspunkter var det ene fortsatt ikke utbedret før tilsynet ble varslet og igangsatt. Dette har nå blitt brakt i orden ved at den felles beredskapsplanen for Kollsnes og Sture er oversendt i siste versjon til Ptil, ref våre forskriftskrav.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco innen 24. januar 2022 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.