Tilsynet ble gjennomført på Microsoft Teams den 13. april 2021 og hadde hovedfokus på beslutning om hvilket utbyggingskonsept som videreføres til neste fase, som er FEED.

Mål

Målet for tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med at operatør i sin styring av Halten Øst-prosjektet sikrer at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger slik at sannsynligheten for feil, fare og ulykkessituasjoner reduseres så langt det er mulig. Videre skal vi følge opp Halten Øst-prosjektet frem mot PUD (Plan for utbygging og drift), slik at vi har et godt grunnlag til å behandle PUD.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til bemanning og kompetanse.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Svarfrist er satt til 25. mai 2021.