Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. november 2020.

Bakgrunn

Wistingfeltet kan bli den nordligste feltutbyggingen til nå på norsk sokkel. Vi ønsket derfor å se spesielt på problemstillinger knyttet til kaldt klima.

I tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) for 2020 angis risiko knyttet til konstruksjonshendelser som et tema for særlig oppfølging.

Mål

Målet var å se til at Equinor følger kvalitetssikringsrutiner i samsvar med anerkjente normer, og bruker kunnskapen på de aktuelle stedsspesifikke forholdene.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Verifikasjon av spesifikasjoner
  • Observasjoner, målinger og simulerte data
  • Designkrav

Hva skjer videre?

Vi har bedt om Equinors vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 22. desember 2020.