Tilsynet ble gjennomført i perioden 19. januar til 11. mars 2021.

Mål

Målet med tilsynet er å følge opp hvordan selskapet klargjør konsistens mellom styringspraksis og intensjonen om å forebygge storulykke, og om det foreligger felles utfordringer på tvers av innretninger, operasjoner, prosjekter og organisasjonsnivåer.

Tilsynsaktiviteten retter særlig oppmerksomhet mot:

  • Hvilken informasjon selskapet legger vekt på for å få en realistisk forståelse av egen styringspraksis
  • Hvilken informasjon selskapet mener kan fange opp eventuelle utfordringer knyttet til rammebetingelser på tvers av innretninger, operasjoner, prosjekter og organisasjonsnivåer
  • Hvordan selskapet bruker tilgjengelig informasjon for å få en realistisk forståelse av kritiske sikkerhetsutfordringer på riktig nivå, og tidlig nok, til å foreta relevante og effektive justeringer av praksis
  • Viktige hindringer for å oppnå en slik forståelse

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra krav i regelverket.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Informasjon fra måleparametere og indikatorer for overvåking av sentrale forhold
  • Informasjon fra undersøkelser og granskinger for å hindre gjentagelse av fare- og ulykkessituasjoner
  • Informasjon til og fra oppfølging om gjeldende styringssystem fungerer etter hensikten
  • Informasjon om behov for forbedring

Hva skjer videre?

Rapporten inneholder observasjoner, samt innspill til sammenhenger og mulige forbedringer som Equinor kan ta med seg i det videre forbedringsarbeidet.
 
Forbedringspunktene omhandler forhold som inngår i selskapets kontinuerlige forbedringer. Vi ber derfor om en generell tilbakemelding på rapportens vurderinger og konklusjoner, og deres vurdering av disse i lys av selskapets forbedringsprosesser tilknyttet forebygging av storulykker. Svarfrist er satt til 21.mai 2021.

Vi vil ta et initiativ i 2. halvår knyttet til selskapets forbedringsprosesser når det gjelder storulykke.