Tilsynet ble gjennomført 18. og 19. mars 2021.

Bakgrunn

I stortingsmelding nr. 12 (2017–2018) Helse miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, foreskrives det skjerpet tilsynsinnsats mot fartøysaktiviteten på kontinentalsokkelen, innenfor rammen av petroleumsloven.

Demonteringsløft er en fartøysaktivitet som er identifisert å ha potensial for storulykke, og er derfor relevant tilsynstema.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at planlegging og gjennomføring av fjerningen var i tråd med krav i HMS regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik fra forskrifter under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Kriterier for oppstart av operasjon
  • Bruk av alternativ norm for løftepunkter
  • Oppfølging av kompetanse for personell involvert i løfteoperasjoner
  • Oppfølging av fabrikasjon

Hva skjer nå?

Vi har bedt COPSAS gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 19. mai 2021.