Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 11. til 26. mars 2021.

Bakgrunn

Valg av tilsynstema er i hovedsak basert på innmeldte hendelser fra næringen som viser at det er en risiko for personskader i forbindelse med arbeid på trykksatte systemer.

Dette gjelder spesielt knyttet til bruk av midlertidig utstyr og sammenkopling av systemer.

I november 2019 var det en hendelse på Heimdal som resulterte i alvorlig personskade på to personer.

Det ble utgitt en sikkerhetsmelding av operatør kort tid etter hendelsen, og hendelsen har blitt gransket både av Ptil og operatøren, og lærepunkter fra operatørens granskingsrapport er delt med næringen på nettstedet "Alltid sikker, www.alwayssafe.no".

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ConocoPhillips sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til forebygging av akutte personskader i forbindelse med arbeidsoppgaver hvor trykk kan utgjøre en risiko

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i dette tilsynet, men vi observerte ett forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjaldt oppfølging av identifiserte tiltak.

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 29. juni 2021 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.