Tilsynet ble gjennomført sammen med Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i perioden 15. – 18. februar 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Aker BP etterlever myndighetskrav og egne krav innenfor barrierestyring ved drift og vedlikehold av kommunikasjonssystemer. Vi la spesielt vekt på forhold knyttet til hav/land samarbeid, kompetanse, nødkommunikasjon, områdeovervåking, tennkildekontroll for kommunikasjonssystemer, frekvensbruk og eksponering fra elektromagnetiske felt. 

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt
  • Involvering av rollen som kommunikasjonsansvarlig

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølgingen av sikkerhetskritisk utstyr
  • Merking av obligatorisk GMDSS utstyr
  • Trening og øvelser
  • Merking av innretningen 

Hva skjer nå?

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik og vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 30. april 2021.