Tilsynet ble gjennomført i tidsrom 27. september til 1. oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere forhold relatert til operasjoner og vedlikehold av materialhåndtering, kran og løft. Videre så vi også på at arbeidet med å forbedre styring av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko/usikkerhet identifiseres og følges opp. I forbindelse med offshoredelen av tilsynet verifiserte vi også aktiviteter knyttet til arbeid i høyden. 

Resultat

Det ble identifisert fire avvik innenfor områdene:

 • Utforming av stillas
 • Bruk av rullestillas
 • Daglig utsjekk av offshorekranene
 • Styring av vedlikehold

Videre ble det ble identifisert åtte forbedringspunkter innenfor områdene:

 • Prosedyrer for planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner
 • Bruk av personellkurv
 • Korrosjon vedlikehold
 • Kontroll av stiger
 • Kontroll av stillas
 • Dokumentert opplæring
 • Operasjons og sikkerhetsmerking
 • Styring av reservedeler

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 12. januar 2022.