Maersk Drilling har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Mærsk Inspirer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 12. – 15. mai 2020 førte vi tilsyn med oppfølging av arbeidsforhold på Mærsk Inspirer. Innretningen ligger til kai for ombygging i Egersund, men på grunn av COVID19-situasjonen ble tilsynet gjennomført digitalt ved presentasjoner, intervjuer og gjennomgang av film-material ved hjelp av Skype. Vi var ikke fysisk om bord på Mærsk Inspirer under tilsynet.

Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å følge opp status med hensyn til samsvarsvurdering av innretningens tekniske tilstand, organisasjon og styringssystemer opp mot regelverkets arbeidsmiljøkrav for Mærsk Inspirer

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Ergonomisk tilrettelegging
  • Belysning
  • Utforming av shakerområdet
  • Åndedrettsvern
  • Verne- og sikkerhetsarbeid i en fri og uavhengig stilling

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Hørselsskadelig støy
  • Linjelederes arbeidsmiljøansvar
  • Bruk av norsk språk

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 24. juni 2020.