Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 4. til 17. mars 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Floatels styring av arbeidsmiljørisiko er i samsvar med regelverkets krav, samt å verifisere Floatels oppfølging av avvik fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø.

Resultat

Tilsynet identifiserte fem avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene omfattet

  • Styring av arbeidsmiljø
  • Oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø
  • Styring av ergonomiske forhold
  • Tiltak etter kartlegginger av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og arbeidstakermedvirkning

Forbedringspunktet gjaldt

  • Arbeidsmiljøkompetanse for personell med særlig ansvar for å følge opp kjemikalier

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet undersøkte vi også hvordan Floatel har håndtert utvalgte tidligere påviste avvik.

Følgende avvik fant vi at Floatel ikke hadde håndtert i tråd med tidligere tilbakemeldinger til oss:

  • Avvik om «styring og oppfølging av arbeidsmiljørisiko» fra kapittel 5.1.1 i rapport etter tilsyn av 25.6.2019.
  • Avvik om «arbeidsmiljøutvalg» fra kapittel 5.1.2 i rapport etter tilsyn av 25.6.2019.
  • Avvik om «arbeidstakermedvirkning» fra kapittel 5.1.3 i rapport etter tilsyn av 25.6.2019.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Floatel redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Svarfristen er satt til 5. juni 2020.