Tilsynet ble gjennomført fra 10. til 11. mars 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Essos styring av vedlikeholdet på Slagentangen, inkludert oppfølgingen av dette og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Videre å se om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Oppfølging av tidligere avvik

I et tilsyn med Esso og Slagentangen i 2019 identifiserte vi et avvik relatert til planlegging av vedlikeholdet.

Vi ønsket nå å verifisere hvordan Esso har håndtert tidligere dette avviket.

Tilsynet vårt viser at forbedringsarbeidet er satt godt i gang og prosessen er beskrevet, men noe forsinket sammenliknet med Essos tilbakemelding til oss.