Mål

Målet med aktiviteten er å sjå til at detaljprosjekteringa og fabrikasjonen av subsea-produksjonssystem og brønnhoder er i henhold til selskapet sine eigne krav og krav i regelverket. Vi vil og følgje opp korleis prosjektet utfører si påseplikt mot leverandøren.

Resultat

Det vart ikkje påvist nokon avvik under tilsynet.

Det vart identifisert følgjande forbetringspunkt:

  • Design av brønnhode
  • Kvalifisering av teknologi

Kva skjer vidare?

Equinor har fått frist til 14. februar 2020 med å gjere greie for korleis forbetringspunkt vil bli handtert.