Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 3. september 2019 til 10. januar 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinors styring og oppfølging av barrierer på Oseberg C er i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Dette innebærer at det er kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv. Vi ønsket å følge opp at Equinor på alle nivå i organisasjonen jobber systematisk med prioritering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter for å forebygge storulykker. Tilsynsaktiviteten var rettet mot ledelsens arbeid med håndtering av storulykkerisiko på innretningen.

I tilsynet fulgte vi opp hvem (organisatoriske barriereelementer) gjør hva (operasjonelle barriereelementer) med hvilket utstyr (tekniske barrierelementer) for å oppdage og håndtere feil-, fare- og ulykkessituasjoner som kan oppstå på Oseberg C.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert to avvik:

 • Mangler med kapasitet og kompetanse
 • Mangler med varsling og oppfølging av brønnhendelsen 28.2.2019

Videre identifiserte vi seks forbedringspunkter innen følgende områder:

 • Bedre barrierestyring
 • Mangler ved oppfølging av operasjonelle og organisatoriske barriereelementer
 • Bedre alarmhåndtering i en feil-, fare- og ulykkessituasjon
 • Kollisjon med forsyningsfartøy
 • Bedre oppfølging av midlertidig utstyr
 • Bedre vedlikehold av lysarmaturer

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynsaktiviteten undersøkte vi også om tidligere påviste avvik var håndtert i samsvar med selskapets svar.

Følgende avvik i tilsyn med barrierestyring og vedlikehold har vi funnet er håndtert i tråd med aktørens skriftlige tilbakemeldinger av 28.1.2015 og 21.5.2015:

 • Avvik om rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner fra kapittel 5.1.2 i rapport etter tilsyn av 13.2.2015, vår journalpost 2014/888.

Følgende avvik i tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C i 2015 har vi funnet er håndtert i tråd med aktørens tilbakemeldinger:

 • Avvik om manglende register over kjemikalieeksponerte arbeidstakere fra 5.1.2 i rapport etter tilsyn av 21.4.2015, vår journalpost 2015/99, og svarbrev 29.5.2015 og informasjon på møte 29.10.2015.

Følgende avvik i tilsyn med barrierestyring og vedlikehold har vi funnet er håndtert i tråd med aktørens skriftlige tilbakemeldinger av 28.1.2015 og 21.5.2015, men ytterligere observasjoner ble identifisert i dette tilsynet:

 • Avvik om risikostyring fra kapittel 5.1.1 i rapport etter tilsyn av 13.2.2015, vår journalpost 2014/888. Se vår observasjon i kapittel 5.2.1 bokstav h).
 • Avvik om dokumentasjon fra kapittel 5.1.3 i rapport etter tilsyn av 13.2.2015, vår journalpost 2014/888. Se vår observasjon i kapittel 5.1.1.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har videre bedt selskapet om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Fristen for dette er satt til 25. mai 2020.