Fylkesmannen i Rogaland deltok også i tilsynsaktiviteten. Miljødirektoratet og Kystverket var med som observatører.

Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at de forutsetninger som ligger til grunn for etableringer av områdeberedskap for Sørfeltene, som selskapet har ansvaret for på norsk kontinentalsokkel, er fulgt opp i perioden etter at våre samtykkevedtak ble gitt.

Videre at det er dokumentert at forutsetninger og begrensinger som ligger til grunn for vedtak er fulgt, herunder selskapets rolle som koordinator og som deltaker og bruker av ressurser i områdeberedskapen.

Resultat

Fylkesmannen i Rogaland (FMRO) har identifisert ett avvik som gjelder forsvarlig tilrettelegging for bruk av narkosemidler.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt.

Hva skjer videre?

Vi har bedt ConocoPhillips om å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Frist for dette er satt til 30. oktober 2020.