Tilsynet ble gjennomført fra april 2019 til januar 2020. 

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere at prosesser knyttet til kvalifisering av ny teknologi, utstyr og systemer, samt identifisering og håndtering av risiko knyttet til planlagt ombygging av boreanlegget og flytting av driller bua (drillers cabin) på Valhall IP er robust. I dette inngår planleggingsprosesser og implementering av endringene i henhold til myndighetskrav innenfor helse- miljø og sikkerhet (HMS), herunder beredskap og IKT-sikkerhet, samt relevante interne krav som konkretiserer krav i regelverket. 

Generelt 

Valhall IP Performinator-prosjektet vil medføre følgende planlagte endringer på Valhall IP: 

  • Robotisering av rørhåndtering på boredekk og rørdekk (5 elektrisk styrte roboter) 
  • Flytting av driller bua (drillers cabin) til kontormodul på andre siden av riggen 
  • Kameraovervåkning av boredekk ved fjernstyring fra driller bua (drillers cabin) 
  • Robotgjerder for automatisk / elektrisk inngjerding av boredekk med sensorer for å unngå personell i rød sone 
  • Reduksjon i antall manuelle løft, redusert fare for personell skader på boredekk og rørdekk, samt redusert antall løfte- og kranoperasjoner. 

Oppfølging av tidligere avvik 

Under tilsynet så vi også på hvordan Aker BP har håndtert avvik som vi har identifisert i tidligere tilsyn med selskapet. 

Fra et tilsyn i 2019 ser vi at avvik om «system for barrierestyring for Valhall» ikke var korrigert i henhold til de planer som var oversendt oss. 

Resultat

Det ble ikke avdekket nye avvik under tilsynet.  

Det ble avdekket tre forbedringspunkt i forbindelse med: 

  • Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier for del-leveranser i prosjektet 
  • Utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon for barrierefunksjoner og sikkerhetskritisk utstyr 
  • Dokumentasjon på kriterier for kvalifisering av ny teknologi og nytt utstyr 

Hva skjer videre? 

Vi har bedt Aker BP gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 30. april 2020.