Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 23. april til 5. mai 2020.

Bakgrunn

I Meld. St. 12 (2017–2018) Helse miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, er det foreskrevet skjerpet tilsynsinnsats med fartøysaktiviteten på kontinentalsokkelen, innenfor rammen av petroleumsloven.

Stimuleringsoperasjoner er en fartøysaktivitet som er identifisert å ha potensial for storulykke. Ptil har fått utført en studie med tittelen «Risiko knyttet til operasjoner som gjennomføres ved bruk av fartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel». Studien utgjorde en del av bakgrunnen for tilsynet.

Revisjonen ble rettet mot aktiviteter i planleggingsfasen, den operasjonelle fasen i forbindelse med intervensjon, og mot stimuleringsfasen. I dette inngikk også pumpeoperasjonene som ble utført fra fartøy.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere robusthet i tekniske, organisatoriske og operasjonelle løsninger.

Under tilsynet ville vi se på Aker BP og involverte alliansepartnere sin planlegging og gjennomføring av denne typen operasjoner, herunder hvordan operasjonell HMS-risiko ble identifisert, korrigert og håndtert.

I dette inngikk å vurdere aktivitetene i forhold til regelverket og tilviste standarder, samt prosesser for etablering og etterlevelse av egne krav for å sikre ivaretakelse av storulykkerisiko knyttet til brønnkontroll og å hindre hydrokarbonlekkasjer.

Vi ville også verifisere hvordan operasjonelle kriterier blir satt og fulgt opp i forhold til en valgt operasjon.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik og to forbedringspunkter.

Avvik gjaldt

  • Manglende melding/varsling av brønnhendelser til tilsynsmyndighet

Forbedringspunktene gjaldt

  • Mangelfull trening og øvelser
  • Formidling av risikovurderinger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 14. august 2020.

Valhall

Valhall ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdjupna er 70 meter. Valhall blei påvist i 1975, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1977. Feltet blei opprinneleg bygt ut med tre innretningar for bustad (QP), boring (DP) og prosessering (PCP). Produksjonen starta i 1982.

PUD for Valhall brønnhovudinnretning (WP) og Valhall vassinjeksjonsinnretning (IP) blei godkjent i henhaldsvis 1995 og i 2000. Innretningane er bundne saman med bruer. PUD for to brønnhovudinnretningar på nord- og sørflankene blei godkjent i 2001. PUD for Valhall vidareutvikling vart godkjent i 2007. Den omfatta ei bustad- og prosessinnretning (PH) som erstatta aldrande innretningar på feltet. PUD for Valhall Flanke Vest blei godkjent i 2018. Den omfattar ei brønnhovudplattform som vanlegvis er ubemanna.

Kjelde: norskpetroleum.no