Mål

Målet med tilsynet var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap, og hvordan helikopterdekket og helikopteroperasjoner blir ivaretatt på Ula-feltet ved å verifisere hvordan regelverkskravene innen disse fagområdene ble etterlevd.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Beslutningsgrunnlag
  • Oppfølging av system for trening av beredskapsorganisasjonen om bord
  • Sikkerhetsskilting

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Verifisering av ytelseskrav
  • Brannstasjoner
  • Livbåter
  • Sikkerhetsvurderinger ved vedlikehold og ombygging
  • Tilrettelegging av arbeidsoperasjon
  • Kommunikasjon ved MOB-hendelse

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet så vi også på hvordan Aker BP har håndtert avvik som vi har identifisert i tidligere tilsyn med selskapet.

Fra et tilsyn i 2008 (da BP var operatør på Ula-feltet) ser vi at avvik om mangelfull sikkerhetsmerking ikke var korrigert i henhold til de planer som var oversendt oss.

Hva skjer videre?

Aker BP har fått frist til 12. februar 2020 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.