Den 3. oktober 2019 førte vi tilsyn med Wintershall sin oppfølging av avvik vi har identifisert i tidligere tilsyn. Vi ønsket også å undersøke eventuell effekt knyttet til avdekking og håndteringen av avvik i selskapet. 

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Wintershall sin håndtering av avvik. Et av områdene vi da har satt søkelys på er å se at korrigering av avvik er utført. Våre revisjonskriterier for dette tilsynet er krav nedfelt i styringsforskriften § 8 om interne krav og § 13 om arbeidsprosesser med hensyn til avvikshåndtering, samt § 22 om avvikshåndtering. I tillegg fulgte vi opp noen utvalgte avvik fra tidligere tilsyn for å måle om Wintershall har lukket disse i samsvar med deres svar.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Vurdering av betydning for helse, miljø og sikkerhet
  • Oppfølging av tiltak og evaluering av effekt

Hva skjer videre?

Wintershall Dea (tidligere Wintershall Norge AS) har fått frist til 15. januar 2020 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.