Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Wintershall - Brage - Styring av beredskap

I perioden 29.1. til 8.2.2019 førte vi tilsyn med Wintershall Norge AS sin styring av beredskap på Brage-innretningen.

Publisert: 29. april 2019
 • Beredskap

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap på Brage-innretningen. Vi førte tilsyn med hvilke prosesser Wintershall har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen. Vi ville også følge opp at system for kontinuerlig forbedring var implementert, og at partssamarbeidet ble ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Hindringer i evakueringsveier
 • Skilting og merking av evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Kompetanse
 • Trening og øvelser
 • Merking av redningsutstyr
 • MOB-båt trening

Hva skjer nå?

Wintershall har fått frist til 26. april 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Hindringer i evakueringsveier

Beskrivelse

Evakueringsveier var redusert av midlertidige og permanente hindringer.

Begrunnelse

Under verifikasjonsrunde om bord ble det observert noen hindringer plassert innenfor oppmerkede rømnings-/evakueringsveier:

 • pall med utstyr plassert innenfor evakueringsvei i boreområde
 • stiger til stillas permanent plassert innenfor evakueringsvei
 • container permanent plassert innenfor evakueringsvei.

Hjemmel

Mangler ved skilting og merking av evakueringsveier

Beskrivelse

Mangler ved skilting og merking av evakueringsveier.

Begrunnelse

Under verifikasjonsrunde om bord ble det observert at:

  • en del sikkerhetsskilt manglet i uteområdet
  • det var stedvis mye slitasje på gulmerking av evakueringsveier
  • det manglet gulmerking av evakueringsvei ved/under helikopterdekk
  • infoskilt hadde logo til tidligere operatør
  • skilting av rømningsvei langs gulv i boligkvarterets trappehus manglet.

 

 

Hjemmel

Manglende oversikt over at kontraktøransatte med beredskapsfunksjoner har den kompetansen som er nødvendig for å håndtere fare- og ulykkessituasjoner

Beskrivelse

Det manglet oversikt over at kontraktøransatte med beredskapsfunksjoner har den kompetansen som er nødvendig for å håndtere fare- og ulykkessituasjoner.

Begrunnelse

Under intervjuer kom det frem at det mangler oversikt over kompetanse til kontraktøransatte med beredskapsfunksjoner. Odfjell inngår i S&R-lag (søk og redning), men personellets kompetanseoversikt fremgår ikke av Omnisafe eller annen kompetanseoversikt i Wintershalls systemer. Det ble også gitt eksempel der personell har kommet om bord uten rett beredskapskompetanse. Dette var et tilfelle hvor et medlem av livbåtlaget selv opplyste å ha kurs på annen type livbåt enn de som er om bord på Brage.

Hjemmel

Mangler ved system for å følge opp trening i innsatslag

Beskrivelse

Etablert system for dokumentering, verifikasjon og oppfølgning av treninger og øvelser følges ikke opp i tilstrekkelig grad, og brukes ikke konsekvent for å sikre at nødvendig trening utføres.

Begrunnelse

Wintershall registrerer treninger og øvelser i Omnisafe. Systemet inkluderer og beskriver blant annet deltakere, ytelseskrav og eventuelle avvik.

Under intervjuer fremkom det at det er uklart hvordan personell som ikke deltar på planlagte treninger følges opp. Videre kunne det ikke fremlegges oversikt over personell som har fravær fra trening, og heller ingen oversikt over de treninger man skal ha. Det var også uklart om personell kan få registrert trening hvis de forlater før fullført treningssesjon.

Det fremkom under intervju at boresjef er boreleder sin stedfortreder i beredskapssentralen, men at man ikke har trent på dette.

Hjemmel

Feil merking av redningsutstyr

Beskrivelse

Feil merking av redningsutstyr.

Begrunnelse

Wintershall-navnet var ikke konsekvent brukt om bord, og livbåt 4 var merket Hydro.

Hjemmel

 • Innretningsforskriften § 82 - Ikrafttredelse
  (sist endret: 01.01.2018)

  nr 2, jf. Forskrifter om redningsutstyr på faste anlegg for produksjon av undersjøiske petroleumsforekomster, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 8.2.78., § 12 Merking av utstyr, om at alt redningsutstyr skal være merket med installasjonens og rettighetshavers navn.

Mangelfull MOB-båt trening

Beskrivelse

Mangelfull måling av ytelseskrav ved utsetting av MOB-båt til sjø.

Begrunnelse

Under intervjuer og ved stikkprøver i Omnisafe, ble det observert at gjennomførte treninger med MOB-båt står oppført med status ok for oppnådd ytelseskrav til responstid (8 min) før person er tatt om bord i MOB-båten. Ved mann over bord trening på Brage tas tiden frem til MOB-båt er fremme ved bestemt lokasjon og ikke frem til person er reddet om bord og livreddende førstehjelp kan igangsettes.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77