Vi gjennomførte tilsyn med oppfølging av alarmbelastning og Human Factors-forhold (HF) i kontrollrommet på Oseberg A i tidsrommet 18. til 21. mars 2019. Dette kontrollrommet betjener hele feltsenteret samt den fjernstyrte plattformen Oseberg H.

Mål

Målet med dette tilsynet har vært å undersøke hvorvidt alarmsystemene på Oseberg A gir operatørene nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftssituasjoner, ved forstyrrelser og ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav. Videre ble Equinors kartlegging og oppfølging av Human Factors-forhold og fysiske arbeidsmiljøforhold i kontrollrommet vurdert. Tilsynet omfattet også en vurdering av kompetansesikring, opplæring og trening av operatørene.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert tre avvik og to forbedringspunkter.

Avvik:

  • Mangelfull utforming av alarmsystemet i kontrollrommet
  • Svært mange stående alarmer på skjermsystemet i kontrollrommet
  • Mangelfull systematisk kartlegging og risikovurdering av helse- og arbeidsmiljørisiko i kontrollrommet

Forbedringspunkter:

  • Opplæring og trening av operatører i kontrollrommet
  • Det skilles ikke mellom svekkelse og feilmelding fra gassdetektorer

Det kom frem at det var utstrakt overtidsbruk på Oseberg A også blant personellet i kontrollrommet.

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi gitt pålegg til Equinor.

Hva skjer nå?

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 31. desember 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.