Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Pålegg til Equinor etter tilsyn på Mongstad

Vi har ført tilsyn med Equinor, Mongstad for å se hvordan de har fulgt opp avvik vi tidligere har påpekt innenfor fagområdet arbeidsmiljø. Tilsynet viste at flere avvik ikke var korrigert, og vi har nå gitt pålegg til Equinor.

Publisert: 6. mai 2019
 • Arbeidsmiljø

Tilsynet ble gjennomført i perioden 16. til 18. januar 2019. I tilsynet så vi på hvordan Equinor har fulgt opp avvik innenfor styring av arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning. Dette er avvik som vi påpekte i et tilsyn mot Mongstadanlegget i juni 2017.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor har korrigert de avvikene vi påpekte i 2017, slik de har forpliktet seg til. 

Resultat

Tilsynet i januar 2019 viste at fem av de ni regelverksbruddene som vi påpekte i 2017 ikke er korrigert i henhold til de forpliktende planene som Equinor har sendt til oss. Ett avvik var fortsatt under behandling.

Dette gjelder følgende avvik: 
 
Formidling av arbeidsmiljødata til verneombud

 • Avviksbehandling av arbeidsmiljøobservasjoner (under behandling)
 • Krav til områdestøy
 • Iverksatte støytiltak
 • Støyeksponeringsmålinger
 • Benzeneksponering

I tillegg påviste vi nå ett nytt avvik. Dette gjelder: 

 • Manglende prioritering og ledelsesoppfølging av avvik fra regelverket innenfor arbeidsmiljøområdet 

Hva skjer nå?

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt et pålegg til Equinor.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 22. mai 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Pålegg etter tilsyn med oppfølging av avvik etter tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Mongstad

Pålegg gitt 2. mai 2019
Svarfrist 22. mai 2019

Vi gir følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 12 om planlegging og § 14 om bemanning og kompetanse, pålegger vi Equinor Mongstad å:

 1. Iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig og nødvendig kapasitet for å kunne korrigere avvikene presentert i rapportens kapittel 4.2.1 og 5.1.1, og følge opp at tiltak gjennomføres.

Hjemmel

Hva er forskjellen på et pålegg og et varsel om pålegg?

Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Oppfølging og korrigering av avvik fra regelverket

Beskrivelse

Manglende prioritering og ledelsesoppfølging av avvik fra regelverket innen arbeidsmiljøområdet.

Begrunnelse

 • Under tilsynet kom det frem at fem av ni avvik fra regelverket fra rapporten etter tilsynet i 2017 ikke var korrigert i henhold til de forpliktende planer som var oversendt Ptil. Ett avvik var fortsatt under arbeid på tilsynstidspunktet.
 • Equinor Mongstad hadde ikke hatt tilstrekkelige ressurser til å håndtere avvik fra regelverket innen arbeidsmiljøområdet. Det framkom i intervju at det var særlig personellkapasitet innenfor teknisk arbeidsmiljø som hadde vært mangelfull.
 • Det var uklarhet med tanke på ansvarsforståelse mellom rådgiverstab og ansvarlig operativ ledelse når det gjaldt oppfølging og korrigering av avvik fra regelverket.
 • Ledelsen ved Mongstadanlegget hadde ikke i tilstrekkelig grad prioritert, sørget for ressurser til eller fulgt opp avvik fra regelverket.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77