Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Vår Energi sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav innen sikkerhet av konstruksjoner på Ringhorne. Videre å verifisere at tidligere påviste observasjoner og lærepunkter fra våre tilsyn er håndtert i samsvar med tilbakemeldinger.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Beslutningsstøtte i beredskapsplaner
  • Oppfølging av leverandører
  • Organisasjonskart
  • Designkrav
  • Støtlaster fra bevegelse av «conductors»
  • Rapportering av skader i CODAM

Hva skjer videre?

Vår Energi har fått frist til 15. desember 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.