Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Vår Energi - Goliat - DP-operasjon ved oljelossing

Vi har ført tilsyn med Vår Energi rettet mot dynamisk posisjonering (DP) av fartøy i forbindelse med lossing av olje fra Goliat FPSO til tankskip.

Publisert: 2. mai 2019
  • Konstruksjonssikkerhet

Tilsynet ble gjennomført 25. mars hos Vår Energi på Forus og 26. mars om bord på tankskipet Torill Knutsen utenfor Skagen i Danmark.

Bakgrunn

I Ptils prioriteringer for 2019 økes tilsynsinnsatsen mot fartøysaktiviteten på kontinentalsokkelen, innenfor rammen av petroleumsloven.

Ptil har fått utført en studie for kartlegging av risiko ved fartøysoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Lasting til skytteltanker er en fartøysaktivitet som er identifisert å ha potensial for storulykke.

Mål

Målet var å føre tilsyn med at aktiviteten utføres i tråd med relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik i tilsynet. Vi fant imidlertid forbedringspunkt når det gjaldt kompetanse og trening og oppfølging av anbefaling etter gransking av DP-hendelse på Goliat i 2016.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Frist for dette er satt til 24. mai 2019.

Goliat

Goliatfeltet ligg i Barentshavet, 50 kilometer søraust for Snøhvit. Havdjupna i området er 360-420 meter. Goliat blei påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2009. Feltet er bygt ut med ei sylindrisk flytande produksjons- og lagerinnretning (FPSO), inkludert åtte botnrammer med totalt 32 brønnslisser kopla til innretninga. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no

Kompetanse og trening

Beskrivelse

Manglende etterlevelse av selskapets egne krav til kompetanse og trening.

Begrunnelse

  • I Vår Energis Training Matrix er minimumskrav til årlig simulatortrening angitt til å være 12 timer. Det kunne ikke dokumenteres at det var lagt til rette for slik trening, eller at alternativ trening var gjennomført.
    • I intervju ble det presentert som alternativ til simulatortrening muligheten for at trening kan utføres på Goliat feltet. Enten på lokasjon, eller i offset posisjon med redusert antall referansesystemer.
  • Manglende etterlevelse av gjennomføring av Goliat spesifikke kurs for fartøyene. I Vår Energis Training Matrix er det også angitt krav til «Joint Training course».
    • Ved verifikasjon av gjennomføringen av kurset «Joint Training course» viste det seg at på tidspunktet for tilsynet, hadde bare ca. 55% av det aktuelle personellet på tankbåtene og standby fartøyene gjennomført kurset.

Hjemmel

Oppfølging av anbefaling etter gransking av DP hendelse på Goliat i 2016

Beskrivelse

Manglende etterlevelse av anbefaling etter gransking av DP hendelse på Goliat i 2016.

Begrunnelse

Enis gransking av hendelsen i 2016 anbefaler installasjon av dynamisk posisjonering – kompetanse og praksis verktøy (DP CAP) på alle tankere på Goliat. DP CAP for Goliat er ikke installert om bord i tankerne, da Vår Energi vurderte at alternativ trening kunne utføres på felt. Under tilsynet kunne det ikke dokumenteres at alternativ trening på felt var utført.

Enis gransking av hendelsen i 2016 anbefaler at sentralt kontrollrom (CCR) skal bruke headset i kommunikasjon mot tanker, og ikke håndholdt UHF.

Goliat CCR kan velge å bruke håndholdt UHF for kommunikasjon mot tanker.

Personell på tankeren oppfatter kommunikasjon mot håndholdt UHF i CCR som utfordrende på grunn av dårlig lydkvalitet.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77