Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 29. oktober til 8. november 2018 og var knyttet til Vår Energis søknad om forlenget levetid for Balder.

I perioden 29.10 samt 6.11 til 8.11.2018 førte vi tilsyn med styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering i forbindelse med søknad om levetidsforlengelse for Balder.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, løfteoperasjoner, samt teknisk tilstand på løfteutstyr. Videre var målet å verifisere at selskapets styring for å kvalifisere Balder for videre drift er i henhold til regelverkets krav.

Resultat

Det ble i tilsynet identifisert ett avvik og fem forbedringspunkter. Avviket gjaldt kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet på Balder. Forbedringspunktene omfattet arbeidstakermedvirkning, materialhåndtering, oppfølging av kraner, tilkomst og logistikkplanlegging.

Vi har bedt Vår Energi innen 28. januar 2019 redegjøre for hvordan avviket blir håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.