Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for West Mira.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 24.5 til 28.5.2019 førte vi tilsyn med Seadrill sin styring og oppfølging av arbeidsmiljøforhold på West Mira.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. Innretningen skal eies og driftes av Seadrill Europa Management AS. West Mira er en delvis nedsenkbar innretning av Moss CS60 design.

Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å følge opp status med hensyn til samsvarsvurdering av innretningens tekniske tilstand, organisasjon og styringssystemer opp mot regelverkets arbeidsmiljøkrav for West Mira.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Områder for håndtering av boreslam og borekaks
  • Oppfølging av ergonomiske forhold
  • Utforming av malingsbu
  • Utforming av borebu

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kjemisk arbeidsmiljø i byssa.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill innen 24. juli 2019 om å redegjøre hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.

Hva er samsvarsuttalelse?

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra oss som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning i samsvar med regelverket.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av oss gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren.