Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 19. mars 2019. Tilsynet var rettet mot barrierefunksjonen evakuering til sjø ved bruk av livbåter, og omfattet selskapets innretninger med SUT

Bakgrunn

I 2005 ble det avdekket mangler ved livbåter på norsk sokkel. I ettertid har næringen og tilsynsmyndighetene arbeidet for å styrke kunnskapen på området og for å bedre den tekniske tilstanden av disse båtene.

Fortsatt er det behov for tett oppfølging av evakuering til sjø. Vårt overordnede departement, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), stiller seg bak denne vurderingen og har bedt oss om å følge opp dette gjennom tilsyn.

Livbåter som brukes i petroleumsvirksomheten på sokkelen, har følgende hovedutfordringer:

Fritt-fall-livbåter:

  • Skrogstyrke
  • Sikkerhet for personell om bord, særlig akselerasjonskrefters virkning på menneskekroppen
  • Fremdrift

Lårelivbåter:

  • Skrogstyrke
  • Sikker og effektiv frigjøring av kroker ved sjøsetting
  • Sikkerhet for personell om bord, særlig akselerasjonskrefters virkning på menneskekroppen
  • Fremdrift

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at tekniske, organisatoriske og operasjonelle barriereelementer som skal ivareta barrierefunksjonen evakuering til sjø for den aktuelle innretningen, blir etablert, brukt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk, slik at personellet om bord kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid.

Resultat

Tilsynet påviste ett forbedringspunkt. Dette gjelder manglende tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Rowan redegjøre for oss hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert. Frist for tilbakemeldinger er satt til 14. juni 2019.