Tilsynet ble gjennomført 1. oktober 2019.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å etterprøve selskapets robusthet i forhold til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i planlegging og forberedelse til oppstart av brønnene i Yme New Development prosjektet. Vi vil verifisere at Yme New Development har et robust brønndesign, kompletteringsdesign og vedlikeholdsprogram, og at tilstrekkelig oppfølging og vedlikehold av brønnintegritet for de eksisterende brønnene er utført før oppstart.

Videre ønsker vi å sikre at risiko med gjenbruk av eksisterende brønner og risiko med brønnaktiviteter blir tilstrekkelig identifisert og håndtert. I dette inngår planlagt brønnvedlikehold og utskiftning av brønnhode og ventiltre for konvertering til gassløft.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull kvalifisering, vedlikehold og testing av ny teknologi planlagt brukt som låseanordning for brønnhodet
  • Mangelfulle krav til kompetanse og tilhørende opplæring innen risikostyring
  • Mangelfull dokumentasjon og verifikasjon på tilstrekkelig uavhengighet av brønnbarrierer under planlagt produksjon og injeksjon
  • System for vedlikeholdsstyring for brønnbarrierer synes uklart

Hva skjer videre?

RNAS har fått frist til 14. desember 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.