Se også: Pålegg til Equinor Mongstad – eksponering for benzen og andre helseskadelige kjemikalier (august 2019)

Tilsynet ble gjennomført i perioden 16. til 18. januar 2019. I tilsynet så vi på hvordan Equinor har fulgt opp avvik innenfor styring av arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning. Dette er avvik som vi påpekte i et tilsyn mot Mongstadanlegget i juni 2017.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor har korrigert de avvikene vi påpekte i 2017, slik de har forpliktet seg til. 

Resultat

Tilsynet i januar 2019 viste at fem av de ni regelverksbruddene som vi påpekte i 2017 ikke er korrigert i henhold til de forpliktende planene som Equinor har sendt til oss. Ett avvik var fortsatt under behandling.

Dette gjelder følgende avvik: 
 
Formidling av arbeidsmiljødata til verneombud

  • Avviksbehandling av arbeidsmiljøobservasjoner (under behandling)
  • Krav til områdestøy
  • Iverksatte støytiltak
  • Støyeksponeringsmålinger
  • Benzeneksponering

I tillegg påviste vi nå ett nytt avvik. Dette gjelder: 

  • Manglende prioritering og ledelsesoppfølging av avvik fra regelverket innenfor arbeidsmiljøområdet 

Hva skjer nå?

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt et pålegg til Equinor.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 22. mai 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.