Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapet ivaretar den tekniske tilstand av lastbærende konstruksjoner på innretningen som driftes etter samtykke til bruk etter opprinnelig levetid.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Organisering av tilstandsinspeksjon
  • Bruken av risikobasert inspeksjonsprogram

Hva skjer nå?

Okea har fått frist til 7. juni 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.